محصولات در صنایع مختلف:

مرتبط با قوطی های غذایی

شامل محصولات کاربردی در صنایع:

قوطی های سه تکه غذایی

حلب های غذایی

درب های آسان بازشو

مرتبط با قوطی های غیر غذایی

شامل محصولات کاربردی در صنایع:

قوطی های اسپری

قوطی های تزئینی

قوطی و حلب های صنعتی

مرتبط با تیوب ها

شامل محصولات کاربردی در صنایع:

تیوب های آلومینیومی

مرتبط با درب ها

شامل محصولات کاربردی در صنایع:

درب های آلومینیومی

درب جار

درب نوشابه

محصولات بر اساس ماهیت :

پوشش ها

این شرکت مجموعه کاملی از محصولات تجدید پذیر ارائه دهد

درزگیرها

این شرکت مجموعه کاملی از محصولات تجدید پذیر ارائه دهد

لاک ها

این شرکت مجموعه کاملی از محصولات تجدید پذیر ارائه دهد

ورنی ها

این شرکت مجموعه کاملی از محصولات تجدید پذیر ارائه دهد

در جستجوی محصول خاصی هستید؟

با متخصصان ما ارتباط بگیرید تا راهنماییتان کنند.